Mazurski Park Krajobrazowy

Deklaracja dostępności

Mazurski Park Krajobrazowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mpk.warmia.mazury.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Niektóre grafiki zawierają nieprawidłowe teksty alternatywne.
 • Na stronie występują nieopisane grafiki będące linkami.
 • Niektóre linki mogą być opisane w sposób nadmiarowy (podwojona treść opisu).
 • Poszczególne podstrony nie posiadają indywidualnych tytułów opisujących ich zawartość.
 • Niektóre punkty orientacyjne na stronie nie posiadają nazwy.
 • Niektóre linki są wyróżnione tylko za pomocą koloru.
 • Niektóre elementy znajdujące się na jednej stronie są opisane identyczną etykietą.
 • Niektóre dokumenty w formacie PDF nie są dostępne: brak w nich tekstów alternatywnych, tytułów, nie określono języka strony, nie zapewniono odpowiedniej struktury dokumentów, występują w nich obrazy tekstów.
 • Niektóre informacje tekstowe występujące na stronie i w dokumentach mają postać graficzną.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre materiały edukacyjne w formacie PDF mają formę obrazów, ponieważ prezentacja tekstu w postaci graficznej jest istotna dla zrozumienia przekazywanej informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-13

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przez podmiot zewnętrzny: Altix sp. z o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Krzysztof Wittbrodt
e-mail: mpk@warmia.mazury.pl telefon: 89 742 14 05

Na stronie internetowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

TAB – przejście do następnej pozycji,
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji,
ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
SPACJA – wybór pozycji,
ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie internetowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego:

Strona internetowa Mazurskiego Parku Krajobrazowego posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych;
 • moduł wyszukiwania;
 • wyróżniony kontrast odnośników.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
e-mail: do@warmia.mazury.pl
telefon: 89 52 19 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Krutyń 66
11-710 Piecki

Do budynku siedziby Parku prowadzą dwa wejścia – jedno z nich jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, nie posiada windy. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku, gdzie znajdują się pomieszczenia administracyjne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku jest pętla indukcyjna w sekretariacie Parku. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu – część pracowników posługuję się językiem migowym (PJM) w zakresie podstawowym. Budynek wyposażony w AED.

Budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Krutyń 66
11-710 Piecki

Do budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej prowadzi jedno wejście przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (obsługa budynku w razie konieczności wysuwa podjazd). Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Parter bez barier architektonicznych – izba przyrodnicza, izba pamięci Karola Małłka i galeria/sala dydaktyczna „Nad Mukrem”. Piętro dostępne przy użyciu schodołazu – sala edukacyjna. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu– część pracowników posługuję się językiem migowym (PJM) w zakresie podstawowym. W budynku w miejscach obsługi znajdują się pętle indukcyjne. Budynek wyposażony w AED.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa Mazurskiego Parku Krajobrazowego spełnia standard WCAG 2.0 poziom AA.

Nasze Parki Krajobrazowe

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności