Mazurski Park Krajobrazowy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień i administracji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień i administracji

Mazurski Park Krajobrazowy poszukuje osoby na stanowisko Starszy specjalista ds. zamówień publicznych i administracji. Szczegóły ogłoszenia i dokumenty do pobrania z BIP Mazurskiego Parku Krajobrazowego:

https://bipmpk.warmia.mazury.pl/nabor/32/ogloszenie-id-32-mazurski-park-krajobrazowy-specjalista-etatow-1-etat.html

 

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych i administracji

w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni

 

 1. Adres jednostki: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki
 2. Określenie stanowiska: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
 3. Wymiar zatrudnienia: pełny etat
 4. Stanowisko urzędnicze poza Służbą Parku
 5. Wymagania na stanowisku:

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3-letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz prowadzeniu spraw administracyjnych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 • Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks cywilny;
 • Umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.

 

 1. Zakres obowiązków :
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • sporządzanie planu zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestru umów;
 • bieżąca kontrola i analiza faktur;
 • nadzór administracyjny i obsługa projektów zewnętrznych w tym o dofinansowanych ze środków UE;
 • tworzenie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w zakresie wykonywanych zadań;
 • sporządzanie sprawozdań m.in.: GUS, UZP;
 • przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń;
 • obsługa poczty elektronicznej oraz BIP i ePUAP i innych systemów służących do zamówień publicznych;
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwizacji;
 • planowanie, przygotowanie i organizowanie zaopatrzenia jednostki w niezbędne materiały i urządzenia;
 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej użytkowanych budynków.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (zakres czynności z adnotacją pracodawcy potwierdzającą okres zatrudnienia na danym stanowisku pracy, zaświadczenie, pisemne referencje z poprzednich miejsc pracy),
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni – wzór dostępny na BIP Mazurskiego w zakładce „Nabór”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy Starszy specjalista ds. zamówień publicznych i administracji w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni”, należy składać osobiście w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki lub przesłać pocztą na adres: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki w terminie do dnia 31.08.2022 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 1.09.2022 r. do godz. 12:00.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU SIEDZIBY PARKU

Do budynku siedziby Parku prowadzą dwa wejścia – jedno z nich (od tyłu budynku) jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, nie posiada windy. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku, gdzie znajduje się część pomieszczeń administracyjnych. Miejsce pracy znajduje się na piętrze – utrudniony dostęp dla osób z ograniczeniem ruchu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu.

Dyrektor

Mazurskiego Parku Krajobrazowego

/-/

Krzysztof Wittbrodt

Nasze Parki Krajobrazowe

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności