Mazurski Park Krajobrazowy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. turystyki i rekreacji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. turystyki i rekreacji

Mazurski Park Krajobrazowy poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. turystyki i rekreacji (umowa na czas określony). Szczegóły ogłoszenia i dokumenty do pobrania z BIP Mazurskiego Parku Krajobrazowego:

https://bipmpk.warmia.mazury.pl/nabor.html

 

11.08.2022 r.

Nr ogłoszenia 1/2022

Identyfikator ED/2022

Nabór na stanowisko urzędnicze

w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni:

Specjalista ds. turystyki i rekreacji

 

 1. Adres jednostki: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki
 2. Określenie stanowiska: Specjalista ds. turystyki i rekreacji
 3. Wymiar zatrudnienia: pełny etat (na czas określony)
 4. Wymagania na stanowisku:

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nie karanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Wykształcenie wyższe o profilu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych,
 • Minimum 1 rok pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w PGL Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska (jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, instytucje, etc.).
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Dobry stan zdrowia.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doskonała znajomość obszaru Mazurskiego Parku Krajobrazowego;
 • umiejętność wykonywania inwentaryzacji zasobów przyrodniczych (fauny, flory, siedlisk itp.), a także szlaków turystycznych i ich oznakowania;
 • znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227);
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444).
 • znajomość ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.);
 • znajomość Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz Nr20, poz. 506);
 • znajomość Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego;
 • samodzielność działania i kreatywność;
 • umiejętność komunikowania się;
 • zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • umiejętność pracy z komputerem (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne), a także urządzeniami GPS i oprogramowaniem GIS.

 

 1. Zakres obowiązków :
 • nadzór nad szlakami i stanem infrastruktury turystycznej zarządzanej przez Mazurski PK, a także nad turystycznymi systemami informatycznymi i informacją turystyczną,
 • prowadzenie edukacji przyrodniczej, historycznej i kulturowej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych Parku,
 • informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody,
 • bieżąca współpraca z samorządami, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, zarządcami obszaru Mazurskiego Parku Krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami mającymi związek z ochroną przyrody, a także parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i zagranicą,
 • współpraca ze wszystkimi działami Mazurskiego Parku Krajobrazowego,
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów z zakresu edukacji, dydaktyki, turystyki i promocji w tym pomoc w zakresie zamówień publicznych,
 • inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej,
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych,
 • realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku,
 • przygotowywanie projektów treści opinii dotyczących lokalizacji inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji pod kątem ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego,
 • inne bieżące zadania związane z działalnością statutową jednostki w zakresie ochrony przyrody, wartości historycznych i kulturowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (zakres czynności z adnotacją pracodawcy potwierdzającą okres zatrudnienia na danym stanowisku pracy, zaświadczenie, pisemne referencje z poprzednich miejsc pracy),
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni – wzór dostępny na BIP Mazurskiego w zakładce „Nabór”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy Specjalista ds. turystyki i rekreacji w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni”, należy składać osobiście w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki lub przesłać pocztą na adres: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki w terminie do dnia 30.08.2022 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 31.08.2022 r. do godz. 12:00.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU SIEDZIBY PARKU

Do budynku siedziby Parku prowadzą dwa wejścia – jedno z nich (od tyłu budynku) jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, nie posiada windy. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku, gdzie znajdują się pomieszczenia administracyjne. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu.

 

 

Dyrektor

Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Krzysztof Wittbrodt

Nasze Parki Krajobrazowe

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności