Mazurski Park Krajobrazowy

Projekty zrealizowane w 2017 roku Inwentaryzacja Odonatofauny Mazurskiego Parku Krajobrazowego (fot. Waldemar Bzura)

Projekty zrealizowane w 2017 roku

Tytuł zadania: Organizacja obchodów 40-lecia Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Koszt kwalifikowany: 35 000 zł

Kwota i forma dofinansowania: 25 000 zł – dotacja

Opis zadania: Organizacja Konferencji Naukowej „40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa” w Piaskach, w dniach 31. maja – 01. czerwca 2017 roku, poświęconej funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Celem konferencji jest zebranie i podsumowanie dotychczasowych informacji o badaniach naukowych oraz stanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wydarzenie stanowi również okazję dyskusji o przyszłości Mazurskiego Parku Krajobrazowego zarówno na forum pracowników parków krajobrazowych i narodowych, jak i pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych. Ponadto do udziału w Konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Le Parc Naturel Régional de la Brenne we Francji.

Zagadnienia poruszane podczas Konferencji:

– problemy funkcjonowania form ochrony przyrody w Polsce na przykładzie parków krajobrazowych oraz dobre praktyki współdziałania zarządców obszarów chronionych w egzekwowaniu przepisów obowiązującego prawa;

– Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego – prezentacja wyników badań przyrodniczych, prowadzonych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego;

– Krutynia – rzeka Kultur – prezentacja wyników badań kulturowych, prowadzonych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego;

– Walory krajobrazowe szlaku Wielkich Jezior Mazurskich – prezentacja walorów przyrodniczych wynikających z dużego udziału wód powierzchniowych w strukturze powierzchni Parku.


Tytuł zadania: Utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni.

Koszt kwalifikowany: 5 000 zł

Kwota i forma dofinansowania: 4 000 zł – dotacja

Opis zadania: Do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów działającego przy Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni każdego roku trafia ok 50 – 60 bocianów w różnym wieku, z różnymi urazami i obrażeniami. Projekt zakłada realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka. W szczególności zadanie polega na bieżącym zakupie niezbędnych środków wspierających funkcjonowanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni – środki lecznicze oraz niezbędne materiały związane z profilaktyką i leczeniem ptaków (opatrunki i leki na potrzeby obsługi weterynaryjnej). Ponadto projekt zakłada zakup pokarmu dla bocianów przebywających w Ośrodku, natomiast w ramach profilaktyki zakup środków ochronnych dla osób zajmujących się zwierzętami.


Tytuł zadania: Inwentaryzacja Odonatofauny Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Koszt kwalifikowany: 8 941 zł

Kwota i forma dofinansowania: 4 470 zł – dotacja

Opis zadania: Zadanie obejmuje zakup urządzenia GPS oraz sprzętu terenowego niezbędnego do przeprowadzania badań terenowych nad fauną ważek. Inwentaryzacją objęte zostaną wszystkie znane i dostępne zbiorniki oraz cieki wodne na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. W przypadku dużych jezior oraz długich cieków wodnych, wytypowanych zostanie kilka stanowisk w ich obrębie. Na stanowiskach pracownicy Parku aktywnie będą wyszukiwać wszystkie stadia rozwojowe ważek w celu ich oznaczenia do gatunku. Każde stanowisko zostanie naniesione na mapę w formacie *shp za pomocą urządzenia GPS. Ułatwi to w przyszłości lokalizacje stanowisk wytypowanych do prowadzenia monitoringu w latach następnych. Mapy w formacie *shp posłużą do stworzenia raportu z przeprowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych prawem krajowym lub unijnym, zostanie przeprowadzona ocena stanu zachowania populacji i siedliska tych gatunków. Oceny wykonają pracownicy Parku, za pomocą dostępnej metodyki zaproponowanej przez Państwowy Monitoring Środowiska. Raport z przeprowadzonych prac w terenie, zawierać będzie rozmieszczenie każdego gatunku na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oraz we wspomnianych przypadkach, ocenę stanu zachowania populacji i siedliska danego gatunku.


Tytuł zadania: Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Koszt kwalifikowany: 26 286 zł

Kwota i forma dofinansowania: 20 000 zł – dotacja

Opis zadania: W ramach działań zakłada się wykonanie materiałów dydaktycznych, tj. edukacyjnej gry planszowej oraz zestawu puzzli przyrodniczych. Założeniem edukacyjnej gry planszowej jest poszerzenie wiedzy na temat Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Za pomocą gry uczestnicy poznają walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku. Zachęci to tym samym do samodzielnych wędrówek i odkrywania ciekawych miejsc na terenie Parku. Puzzle przyrodnicze skierowane będą dla najmłodszych dzieci. Będzie to zestaw czterech układanek prezentujących faunę Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci układając puzzle poznają gatunki zwierząt występujące na terenie Parku. Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież szkolna z terenu Parku oraz młodzi turyści zainteresowani obserwacją przyrody.


Tytuł zadania: Organizacja konkursów, kampanii i spotkań edukacyjnych przez Mazurski Park Krajobrazowy

Koszt kwalifikowany: 12 500 zł

Kwota i forma dofinansowania: 10 000 zł – dotacja

Opis zadania: Realizacja przez Mazurski Park Krajobrazowy zadań statutowych z zakresu edukacji ekologicznej na 2017 rok obejmuje m. in. przeprowadzenie konkursów, kampanii i spotkań edukacyjnych, na temat przyrody i krajobrazu Parku oraz zasad ochrony przyrody i środowiska. Przedsięwzięcia te skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół z terenu Parku i otuliny oraz mieszkańców i turystów odwiedzających obszary szczególnie cenne przyrodniczo, jako osób najczęściej korzystających z zasobów środowiska chronionych w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów chronionego krajobrazu, stanowiących jego otulinę. Zaplanowano przeprowadzenie konkursów oraz akcji, spotkań i kampanii edukacyjnych, w których udział weźmie ok. 6000 osób.


Tytuł zadania: Wyjazd studyjny przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Mazurskiego Parku Krajobrazowego do Le Parc naturel régional de la Brenne we Francji

Koszt kwalifikowany: 9 810 zł

Kwota i forma dofinansowania: 9 810 zł – dotacja

Opis zadania: Organizacja wyjazdu studyjnego przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Lasów Państwowych w Olsztynie do Parc naturel régional de la Brenne we Francji, celem szczegółowego zapoznania się z jego specyfiką przyrodniczą i formami ochrony przyrody we Francji oraz podpisania ustaleń do współpracy pomiędzy Parkami. Wizyta studyjna została zrealizowana w dniach 27-31.03.2017 r.

Nasze Parki Krajobrazowe

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności